top of page

הצהרת כוונות טובות

מנד'ומה הינה מרחב של טבע, שוכנת בין גבעות אבני הצור והגיר של הר הנגב. 
🐾האירוח מתקיים בכבוד לאדמה ולחיים בה. 
ההתנהלות בשטח הטבעי באחריות האורחים. 
🪻אין להפר ולהרוס שטחים טבעיים. 
🍽 אין להשתמש ולהביא כלים חד- פעמיים. המרחב מספק את מה שצריך.
🔔אין להשמיע מוזיקה מוגברת. רמקול אישי בכיף
🐶 אין להביא בע"ח
🔥תפעול המדורה ובטיחותה באחריות המשתמשים
❣ החווה וההפקה אינן אחראיות לנזק או גניבת רכוש אישי
🪷 
 
בברכה, 
צוות הפסטיבל

מדיניות ביטול

מדיניות ביטול עסקה הינו בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע״ו 2016.

לפי החוק, ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה להפקת האירוע או דרך עמוד ביטול עסקה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע.

לאחר ביטול העסקה יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ש״ח - הנמוך מביניהם.

לפי תיקון מס׳ 47 תשע״ו 2016, ביטול עסקה ע״י צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שהוא מציג מסמך המעיד שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

במקרה ובו ביקשת לבטל רכישה עפ״י הוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן והמפיק סירב, נבקשך להודיע לנו ואנו ננסה לסייע לך ואף נשקול את סיום ההתקשרות עם ההפקה. אין באמור בסעיף זה כדי להגדיר את האתר או מי מטעמו כמוכר או להטיל על האתר חבות של מוכר.

על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ-5% מסכום עסקת האשראי או 100 ש״ח - הנמוך מביניהם.

bottom of page